یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
عطااله ابراهیمی
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401-2359
Ataollah.Ebrahimi@NRES.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~atebrahimi
معاون آموزشی
فرزانه نیکو خواه
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
f_nikookhah@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~nikokhah
معاون پژوهشی
خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب]
استادیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
kabdolla@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~abdollahi
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
شیلات و محیط زیست٠١٨٠٩
مهندسی طبیعت١٥٥٠١١
علوم جنگل٠٣٦٠٩
اعضای هیئت علمی دانشکده
عطااله ابراهیمی
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401-2359
Ataollah.Ebrahimi@NRES.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~atebrahimi
اسماعیل اسدی بروجنی
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~esasadi
محمدرضا اشرف زاده
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324423
mrashrafzadeh@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ashrafzadeh
محسن بهمنی
استادیار گروه علوم جنگل
03832324401
mohsen.bahmani@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~bahmani
مهدی پژوهش
استادیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
drpajoohesh@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Pajouhesh
اسماعیل پیرعلی خیرآبادی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~espirali
علی جعفری
دانشیار گروه علوم جنگل
32324423
jafari.ali@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ajafari
علیرضا داودیان دهکردی
استاد تمام گروه مهندسی طبیعت
03832324401
alireza.davoudian@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~davoudian
روح اله رحیمی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
rrahimi@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~RoRahimi
حمید رضا ریاحی بختیاری
استادیار گروه علوم جنگل
https://www.sku.ac.ir/~riahi
رفعت زارع بیدکی
استادیار گروه مهندسی طبیعت
038-32324423
zare.rafat@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Zare
رسول زمانی احمد محمودی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
zamani@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~rzamani
علی سلطانی
دانشیار گروه علوم جنگل
32324423 - 038
ali.soltani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~soltani
فردین شالویی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
fardin.shaluei@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~shalooei
ناهید شبانیان بروجنی
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
nahid.shabanian@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Shabanian
پژمان طهماسبی کهیانی
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
038332324401-4
pejman.tahmasebi@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Tahmasebi
مژگان عباسی
استادیار گروه علوم جنگل
03834424423
https://www.sku.ac.ir/~mabbasi
خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب]
استادیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
kabdolla@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~abdollahi
مهرداد فتح اللهی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~fatolahi
نسرین قرهی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324423
nasrin.gharahi@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Gharahi
الهام قهساره اردستانی
استادیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
elham.ghehsareh@nres.sku.ac.ir elham_ghehsaeh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Ghehsareh
صالح کهیانی
استادیار گروه علوم جنگل
03832324401
skahyani@yahoo.com - skahyani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~kahyani
داوود مافی غلامی
استادیار گروه علوم جنگل
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mafigholami
بیت الله محمودی
استادیار گروه علوم جنگل
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mahmoodi
علی اصغر نقی پور برج
استادیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401-6
aa.naghipour@sku.ac.ir aa_naghipour@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~naghipour
فرزانه نیکو خواه
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
f_nikookhah@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~nikokhah
ایرج هاشم زاده سقرلو
دانشیار گروه شیلات و محیط زیست
32324423
ihashem@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hashemzadeh
افشین هنربخش
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
2543-03832324406
afshin.honarbakhsh@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~honarbakhsh
نبی اله یارعلی
دانشیار گروه علوم جنگل
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~yarali
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است