پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
بیماری های تولید مثل اسب ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی120
کشیک درمانگاه(3) ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی103
روش تحقیق پیشرفته عزیزاله فلاح مهر جردیعلوم درمانگاهی121
مسمومیت دام محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی120
بیماری های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی120
سونوگرافی ورادیوگرافی فرزانه حسینیعلوم درمانگاهی111
بیماری های دستگاه گردش خون افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی120
بیماری های متابولیک غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی120
کشیک درمانگاهی (2) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102
بیماری دستگاه اعصاب افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی110
آسیب شناسی پیشرفته ایرج کریمیعلوم درمانگاهی111
کشیک درمانگاهی (3) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102
بیماری پوست وغدد داخلی محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری دستگاه تنفسی افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی120
بیماری چشم وگوش محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری ناشی از کمبود ها محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری های دوره نوزادی محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی110

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است