نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
مامائی دامپزشکی پیشرفته ناصر شمس اسفند آبادیعلوم درمانگاهی113
بیماریهای دستگاه ادراری محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی120
تکنیک های تشخیص وروش های درمانی محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی120
کلینیکال پاتولوژی عبدالناصر محبیعلوم درمانگاهی121
بیماری دستگاه اعصاب افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی110
آسیب شناسی پیشرفته ایرج کریمیعلوم درمانگاهی111
کشیک درمانگاهی (3) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102
بیماری پوست وغدد داخلی محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری دستگاه تنفسی افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی120
بیماری چشم وگوش محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری ناشی از کمبود ها محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری عفونی دام محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
علوم درمانگاهی130
بیماری نشخوار کنندگان کوچک غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110
کشیک درمانگاهی (4) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102
بیماری های دستگاه گوارش تک سمی ها غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110
بیماری های دوره نوزادی غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110
فارماکولوژی درمانگاهی سعید حبیبیان دهکردی
محمد رضا اصلانی
علوم درمانگاهی110

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است