نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
بیولوژی و اندوکرینولوژی تولید مثل علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی130
مامایی دامپزشکی (پیشرفته ) علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی114
کشیک درمانگاهی 1 علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی102
بیماریهای دستگاه ادراری محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی120
تکنیک های تشخیص وروش های درمانی محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی120
کلینیکال پاتولوژی عبدالناصر محبیعلوم درمانگاهی121
بیماری دستگاه اعصاب افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی110
کشیک درمانگاهی (3) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102
بیماری پوست وغدد داخلی محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری دستگاه تنفسی افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی120
بیماری چشم وگوش محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری ناشی از کمبود ها محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری های دوره نوزادی محمد رضا اصلانی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی110
کشیک در مانگاهی (5) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است