پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
تکنولوژی تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی112
آزمایشگاه بیولوژی مولکولی علوم درمانگاهی102
تکنیکهای پیشرفته مولکولی علوم درمانگاهی120
شبیه سازی وحیوانات تراریخته علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی121
بیماری های تولید مثل اسب علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی120
تشخیص بالینی در تولید مثل اسب علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی101
کنترل و پیشگیری بیماریهای پستان علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی121
کشیک درمانگاهی 2 علی کدیور
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی102
بیماری عفونی دام محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی130
بیماری نشخوار کنندگان کوچک غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110
کشیک درمانگاهی (4) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102
بیماری های دستگاه گوارش تک سمی ها غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110
فارماکولوژی درمانگاهی سعید حبیبیان دهکردیعلوم درمانگاهی110
کشیک در مانگاهی (5) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است