پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
روش تحقیق پیشرفته محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی130
روش تحقیق پیشرفته محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی121
مسمومیت دام محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی120
بیماری های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی120
سونوگرافی ورادیوگرافی فرزانه حسینیعلوم درمانگاهی111
بیماری های دستگاه گردش خون افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی120
بیماری های متابولیک غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی120
آسیب شناسی پیشرفته ایرج کریمیعلوم درمانگاهی111
بیماری عفونی دام محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
علوم درمانگاهی130
بیماری نشخوار کنندگان کوچک غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110
بیماری های دستگاه گوارش تک سمی ها غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110
فارماکولوژی درمانگاهی سعید حبیبیان دهکردیعلوم درمانگاهی110
کشیک در مانگاهی (5) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است