نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
روش تحقیق پیشرفته عبدالناصر محبیعلوم درمانگاهی121
مسمومیت دام محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی120
بیماری های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی120
سونوگرافی ورادیوگرافی فرزانه حسینیعلوم درمانگاهی111
بیماری های دستگاه گردش خون افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی120
بیماری های متابولیک غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی120
کشیک درمانگاهی (2) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102
آسیب شناسی پیشرفته ایرج کریمیعلوم درمانگاهی111
بیماری عفونی دام محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
علوم درمانگاهی130
بیماری نشخوار کنندگان کوچک غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110
کشیک درمانگاهی (4) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102
بیماری های دستگاه گوارش تک سمی ها غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110
فارماکولوژی درمانگاهی سعید حبیبیان دهکردی
محمد رضا اصلانی
علوم درمانگاهی110

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است