پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
آشنایی با روشهای آزمایشگاهی واصول ایمنی کار در آزمایشگاه و کشت سلول علی کدیور
فرید براتی
نجمه داودیان
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی112
فناوری استحصال وانتقال تخمک وجنین علی کدیور
فرید براتی
نجمه داودیان
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی101
کشیک در مانگاه(1) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی103
کشیک درمانگاه(3) علی کدیور
نجمه داودیان
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی103
بیماریهای تولید مثل نشخوارکنندگان بزرگ علی کدیور
فرید براتی
نجمه داودیان
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی130
بیولوژی و اندوکرینولوژی تولید مثل علی کدیور
فرید براتی
نجمه داودیان
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی130
مامایی دامپزشکی (پیشرفته ) علی کدیور
فرید براتی
نجمه داودیان
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی114
تشخیص بالینی در تولید مثل نشخوارکنندگان (1) علی کدیور
فرید براتی
نجمه داودیان
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی102
فنآوری های تولید مثل (1) علی کدیور
فرید براتی
نجمه داودیان
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی111
کشیک درمانگاهی 1 علی کدیور
نجمه داودیان
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی102
کلینیکال فارماکولوژی دامپزشکی (پیشرفته ) جهانگیر کبوتری کتجعلوم درمانگاهی120
بیماریهای دستگاه ادراری محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی120
تکنیک های تشخیص وروش های درمانی محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی120
کلینیکال پاتولوژی عبدالناصر محبیعلوم درمانگاهی121
روش تحقیق پیشرفته فرید براتیعلوم درمانگاهی121

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است