نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
کشیک در مانگاه(1) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
علوم درمانگاهی103
کشیک درمانگاه(3) علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی103
بیماریهای تولید مثل نشخوارکنندگان بزرگ علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی130
تشخیص بالینی در تولید مثل نشخوارکنندگان (1) علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی102
فنآوری های تولید مثل (1) علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی111
کلینیکال فارماکولوژی دامپزشکی (پیشرفته ) سعید حبیبیان دهکردیعلوم درمانگاهی120
بیماریهای دستگاه ادراری محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی120
تکنیک های تشخیص وروش های درمانی محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
علوم درمانگاهی120
کلینیکال پاتولوژی عبدالناصر محبیعلوم درمانگاهی121
بیماری دستگاه اعصاب افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی110
کشیک درمانگاهی (3) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
علوم درمانگاهی102
بیماری پوست وغدد داخلی محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری دستگاه تنفسی افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی120
بیماری چشم وگوش محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری ناشی از کمبود ها محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری های دوره نوزادی محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
علوم درمانگاهی110

















کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است