نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
آشنایی با روشهای آزمایشگاهی واصول ایمنی کار در آزمایشگاه و کشت سلول علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی112
فناوری استحصال وانتقال تخمک وجنین علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی101
بیولوژی و اندوکرینولوژی تولید مثل علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی130
مامایی دامپزشکی (پیشرفته ) علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی114
کشیک درمانگاهی 1 علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی102
روش تحقیق پیشرفته فرید براتیعلوم درمانگاهی121
مسمومیت دام محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی120
بیماری دستگاه اعصاب افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی110
کشیک درمانگاهی (3) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی102
بیماری پوست وغدد داخلی محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری دستگاه تنفسی افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی120
بیماری چشم وگوش محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری ناشی از کمبود ها محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی110
بیماری های دوره نوزادی غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است