نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
بیماریهای تولید مثل نشخوارکنندگان کوچک علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی110
بیماریهای تولید مثل گوشتخواران علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی110
فنآوری های تولید مثل (2) علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی102
کشیک درمانگاهی 4 علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی102
جراحی کاربردی دستگاه تناسلی دام بزرگ امین بیغم صادقعلوم درمانگاهی101
تشخیص بالینی در تولید مثل نشخوارکنندگان(2) علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی101
بیماری های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان محمد رضا اصلانیعلوم درمانگاهی120
سونوگرافی ورادیوگرافی فرزانه حسینیعلوم درمانگاهی111
بیماری های دستگاه گردش خون افشین جعفری دهکردیعلوم درمانگاهی120
بیماری های متابولیک محمد رضا اصلانی
غلامعلی کجوری
علوم درمانگاهی120
کشیک درمانگاهی (2) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
علوم درمانگاهی102
آسیب شناسی پیشرفته ایرج کریمیعلوم درمانگاهی111
بیماری عفونی دام محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
علوم درمانگاهی130
بیماری نشخوار کنندگان کوچک غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110
کشیک درمانگاهی (4) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
علوم درمانگاهی102
بیماری های دستگاه گوارش تک سمی ها غلامعلی کجوریعلوم درمانگاهی110
فارماکولوژی درمانگاهی سعید حبیبیان دهکردیعلوم درمانگاهی110
کشیک در مانگاهی (5) محمد رضا اصلانی
افشین جعفری دهکردی
علوم درمانگاهی202
کشیک در مانگاهی (5) علی کدیور
فرید براتی
ناصر شمس اسفند آبادی
ابوالفضل شیرازی
علوم درمانگاهی102

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است