یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
عطااله ابراهیمیدانشیار03832324401-2359
اسماعیل اسدی بروجنیدانشیار03832324401
محمدرضا اشرف زادهاستادیار 
محسنبهمنیاستادیار03832324401
مهدی پژوهشاستادیار03832324401
اسماعیلپیرعلی خیرآبادیاستادیار03832324401
علی جعفریاستادیار32324423
علیرضاداودیان دهکردیاستاد تمام03832324401
روح الهرحیمیاستادیار03832324401
حمید رضا ریاحی بختیاریاستادیار 
رفعت زارع بیدکیاستادیار038-32324423
رسولزمانی احمد محمودیاستادیار03832324401
علیسلطانیدانشیار038-34424423
فردین شالوییاستادیار03832324401
ناهیدشبانیان بروجنیاستادیار03832324401
پژمان طهماسبی کهیانیدانشیار038332324401-4
مژگان عباسیاستادیار03834424423
خدایارعبدالهی [دکتری در مهندسی آب]استادیار03832324401
مهردادفتح اللهیاستادیار03832324401
نسرین قرهیاستادیار03832324423
12کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است