جمعه ٤ اسفند ١٣٩٦

اخبار جدید
قهرمانی تیم والیبال مهندسی (ب سابق) دانشکده فنی و مهندسی در مسابقات درون دانشگاهی
قابل توجه دانش آموختگان تحصيلات تكميلی- پذيرش در رشته مهندسی
راهیابی تیم دانشکده فنی و مهندسی با نام مهندسی (ب سابق) به مرحله نهایی مسابقات درون دانشگاهی
راهیابی تیم دانشکده فنی و مهندسی با نام فنی (الف سابق) به مرحله نهایی مسابقات درون دانشگاهی
دهمين دفاع پايان‌نامه دكتري در دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهركرد
ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی دانشکده
انتصاب مدیر گروه جدید عمران
هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
فارغ التحصیلی اولین دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
دومین پیروزی تیم والیبال دانشکده فنی و مهندسی برابر تیم دانشگاه علوم پزشکی
پیروزی تیم والیبال دانشکده فنی و مهندسی برابر تیم استانداری
گواهینامه راه‌ اندازی مرکز آپای دانشگاه شهرکرد
رئوس خدمات قابل ارائه به صنعت توسط اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
برگزاری اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در دانشگاه شهرکرد
اولین همایش امنیت فضای تبادل اطلاعات در دستگاه های اجرایی توسط مرکز آپا دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
تفکیک گروه مهندسی کامپیوتر
اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان برتر در مقاطع مختلف
برنامه هفتگی دانشجویان جدیدالورود
تصحیح انتخاب واحد
برنامه زمانی بندی امتحانات پیش ترم 94
مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
مجید ابن علی حیدری
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
382-4424401-2139
ebnali-m@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ebnali
معاون آموزشی
امیر هاشمی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
32324401-2305
hashemi.amir@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hashemi
معاون پژوهشی
محمود محمد رضاپور طبری
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324401-3 (2305)
mrtabari@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~pourtabari
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)٠٢٧٠٩
مهندسی برق (قدرت، کنترل)٠٦٣٠٩
مهندسی عمران٠٢٧٠٩
مهندسی کامپیوتر٠١٤٣٨
مهندسی مکانیک٢٣٩٠١٤
مهندسی مواد٠٢٩٠١١
اعضای هیئت علمی دانشکده
هادی آروین
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
hadi.arvin@eng.sku.ac.ir;hadi_arvin@aut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Arvin
سعید اباذری
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
https://www.sku.ac.ir/~Abazari
نویدرضا ابجدی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2358
navidabjadi@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Abjadi
مجید ابن علی حیدری
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
382-4424401-2139
ebnali-m@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ebnali
افشین احمدی ندوشن
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
03832324438
ahmadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Aahmadi
راضیه اسکندری
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401
r.eskandari@aut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~eskandari
ساسان اطرج
دانشیار گروه مهندسی مواد
03832324401
sasan.otroj@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~otroj
محسن بت شکنان دهکردی
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Botshekanan
محمد احسان بصیری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
038-32322305
e.basiri@chmail.ir
https://www.sku.ac.ir/~Basiri
مرتضی بیاره
استادیار گروه مهندسی مکانیک
038-3444-2141
m.bayareh@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~biyareh
سیداحمد تجلی
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
s.a.tajalli@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Tajalli
امیر ترابی
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
torabi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Torabi
صمد تقی پور بروجنی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2161-03832324401
s.taghipour(-AT-)eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Taghipour
مریم تقی زاده دهکردی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03834422109
maryam_td121@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Taghizadeh
حامد جاودانیان
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
javdanian@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Javdanian
علیرضا جهانگیری
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Jahangiri
عباس حری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
4134
ahorri@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Horri
سعید حقوقی اصفهانی
استادیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
03832324438
hoghoughi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hoghoughi
هیثم حیدرزاده
استادیار گروه مهندسی عمران
+98-(0)38-3232-4424
Heidarzadeh@ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~heidarzadeh
علی حیدری
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324438
heidari@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~aliheidari
هادی خسروی فارسانی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
03832324407-2122
khosravi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~khosravi
سید یاسر درخشنده قهفرخی
استادیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2136
y_derakhshandeh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~derakhshandeh
آرش دقیقی
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
+98 38 3232 4401
E-mail: A @ B ,,, B = eng.sku.ac.ir , a = daghighi-a
https://www.sku.ac.ir/~Daghighi
مهدی دلشاد
استادیار گروه مهندسی مواد
https://www.sku.ac.ir/~delshad
علی دوست محمدی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324438
Alidstm@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Doostmohammadi
عبدالرضا ربیعی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
03832324401
rabiee@eng.sku.ac.ir , rabiee@iust.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~abRabiee
ابراهیم رحیمی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ebrahimi
رضا روحانی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401
rrohani.cse@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Rohani
افراسیاب رئیسی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~aRaeisi
مهدی رئیسی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
Raeissi@eng.sku.ac.ir, mehres@ma.iut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mRaeisi
احسان زمانی
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ezamani
محمد رضا سائری
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
saeri_mohammad@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~saeri
مجید سعیدی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
m.saidi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Saidi
علی رضا شاطری
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ashateri
بهروز شایق بروجنی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Shayegh
ابراهیم شریفی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
ibrahim.sharifi@outlook.com
https://www.sku.ac.ir/~Sharifi
حسن شریفی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
sharifi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hsharifi
غلامرضا شمس
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
g.shams@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~shams
مریم شهریاری
استادیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
32324401
m.shahriari@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~MShahriari
یعقوب طادی بنی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
32324401-2167
tadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~tadi
حامدرضا ظریف صنایعی
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
zarif@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~zarif
غلامرضا عرب مارکده
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2140
arab-gh@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~arab
محمد غلامی بابادگانی
دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401-2318
gholami-m@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~gholami
نوشین قادری
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
2122
ghaderi.nooshin@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Ghaderi
بهزاد قاسمی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک
0381-4424438
behzadgh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~beghasemi
علی قیاسیان
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401-2306
ghiasian.ali at eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghiasian
عباس کارگر
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2142
kargar@ieee.org
https://www.sku.ac.ir/~kargar
رضا کامگار
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401-2136
Kamgar@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Kamgar
یاسر کیانی
استادیار گروه مهندسی مکانیک
32324401-2140
y.kiani@aut.ac.ir, y.kiani@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ykiani
احمد کیوانی
استادیار گروه مهندسی مواد
32324401-2148
Keyvani@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Keyvani
حسین گلستانیان
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک
2324438
golestanian@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~golestanian
زهرا مبینی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ZMobini
محمود محمد رضاپور طبری
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324401-3 (2305)
mrtabari@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~pourtabari
محمد علی محمدی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
m.a.mohammadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~momohammadi
مجتبی مصطفوی قهفرخی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
2144
mstfvi@chmail.ir
https://www.sku.ac.ir/~Mostafavi
سیدوحید میرمقتدایی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
v.mirmoghtadaei@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Mirmoghtadaei
سید حسن نوربخش
استادیار گروه مهندسی مکانیک
038-32324430
Nourbakhsh.SH@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Nourbkhsh
محمدرضا نیلفروشان
دانشیار گروه مهندسی مواد
2103
m_r_nilforoushan@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~nilforoushan
سید مرتضی هاتفی
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
smhatefi@alumni.ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hatefi
امیر هاشمی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
32324401-2305
hashemi.amir@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hashemi
پیوندهای مفید
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است