چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
اصول زراعت زراعت 130
زراعت گیاهان صنعتی زراعت 120
فیزیولوژی گیاهان زراعی علی سلطانیزراعت 121
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای حسن شاهقلیانزراعت 120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است