چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
اصول زراعت علی عباسی سورکیزراعت 330
اصول زراعت علی تدینزراعت 130
اصول زراعت علی تدینزراعت 230
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 220
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 320
عملیات زراعی عبدالرزاق دانش شهرکی
محمود رضا تدین
سینا فلاح
زراعت 104
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 120
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 220
پروژه شهرام محمدی ده چشمه
مهدی قبادی نیا
عبدالرزاق دانش شهرکی
محمدرضا نوری امامزاده ئی
فریبا رفیعی بروجنی
محمد رفیعی الحسینی
زراعت 102
پروژه شایان شامحمدی
عبدالرزاق دانش شهرکی
فریبا رفیعی بروجنی
محمد رفیعی الحسینی
زراعت 202
پروژه شایان شامحمدیزراعت 302
آشنایی با کامپیوتر فریبا رفیعی بروجنیزراعت 120
آشنایی با کامپیوتر فریبا رفیعی بروجنیزراعت 220
شیمی عمومی حشمت الله صمیمی شلمزاریزراعت 320
شیمی عمومی زراعت 120
شیمی عمومی زراعت 220
زیست شناسی هدا آیت
فرزانه نیکوخواه
علی محمد احدی
زراعت 120
زیست شناسی فرزانه نیکوخواه
نصراله پیرانی
زراعت 220
اکولوژی گیاهان زراعی سینا فلاحزراعت 130
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی محمود رضا تدینزراعت 130
تکنولوژی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 111
مباحث نوین در زراعت محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان محمود رضا تدینزراعت 120
روش تحقیق علی تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای تکمیلی محمد رفیعی الحسینیزراعت 120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است