چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
تشریح و رده بندی گیاهی مجید شریفی تهرانیزراعت 112
تشریح و رده بندی گیاهی مجید شریفی تهرانیزراعت 212
اصول زراعت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 130
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
فیزیولوژی گیاهان زراعی عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 121
کنترل و گواهی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 111
کنترل و گواهی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 211
کنترل و گواهی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 311
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای عبدالرحمان محمدخانیزراعت 120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدینزراعت 120
فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها علی تدینزراعت 130
زراعت تکمیلی عبدالرزاق دانش شهرکی
علی تدین
زراعت 130
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی علی سلطانی
افشین هنربخش
سعداله هوشمند کوچی
زراعت 130
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی سعداله هوشمند کوچیزراعت 230
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 121
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 221
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 321
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 421

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است