چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
تشریح و رده بندی گیاهی مجید شریفی تهرانیزراعت 112
تشریح و رده بندی گیاهی مجید شریفی تهرانیزراعت 212
اصول زراعت زراعت 130
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
کنترل و گواهی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 111
کنترل و گواهی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 211
کنترل و گواهی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 311
کنترل و گواهی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 411
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 220
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای عبدالرحمان محمدخانیزراعت 120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدینزراعت 120
دامپروری عمومی زراعت 121
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 221
زراعت تکمیلی محمود رضا تدینزراعت 130
مباحث نوین در زراعت سینا فلاحزراعت 120
اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان محمود رضا تدینزراعت 120
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی نبی اله یارعلیزراعت 130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است